Lagas & Partners – Adviseurs en Consultants

Ons team:

Senior Partner:

Mr.dr. Pieter C. Lagas

Studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Leiden. Was enkele jaren verbonden aan de Griffie van de Provincie Zuid-Holland voor wat betreft milieuvraagstukken.

Daarna vele jaren werkzaam als universitair docent recht en public management alsmede onderzoeker bij de Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Promoveerde in 1999 op de organisatie van het openbaar bestuur in Nederland (titel: “Besturen op de rand van chaos”)

Heeft brede kennis en affiniteit met een groot aantal juridische vraagstukken (arbeidsrecht, ambtenaren recht, burgerlijk recht (algemeen) als ook informatierecht. ook gerelateerd aan het functioneren van basisregistraties en de e-Overheid/i-Overheid).

Heeft daarbij ook veel ervaring als zelfstandig juridisch en bestuurlijk adviseur.

Heeft speciale belangstelling voor tal van concrete juridische problemen die mensen individueel kunnen hebben en denkt daarbij in termen van de menselijke maat.

In het bijzonder ook op het terrein van arbeid (ambtenaren en arbeidsrecht) als ook maatschappelijke zorg (vraagstukken van cliëntenbelangen en -recht) hebben zijn aandacht. Daarnaast heeft hij bijzondere belangstelling voor en brede ervaring met vraagstukken van public management, integraal veiligheidsbeleid en crisisbeheersing.

Hij adviseerde onder meer bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de constructie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en onderzoek naar de juridische betekenis van crisissituaties en calamiteiten.

In de periode 2012-2015 doceerde hij Integrale Veiligheidskunde  en Publiek en Privaat Recht bij de Faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool.

Thans is hij lid van de Adviesraad Sociaal Domein (Participatieraad /WMO-raad) van de gemeente Leidschendam-Voorburg en heeft bijzonder deskundigheid voor wat betreft de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Daarnaast is hij  voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Maassluis, voorzitter van de Rekenkamer van de Gemeente Kaag en Braassem alsmede vice-voorzitter van de Referendumcommissie van de gemeente Capelle a/d IJssel.

Senior Partner:

Drs. Dirk Jan Helmink

Dirk Jan Helmink studeerde medicijnen aan de Rijksuniversiteit van Groningen.  Volgde daarna de opleiding tot huisarts aan de Rijksuniversiteit van Utrecht (1979) en vervolgens de klinische opleiding tot tropenarts. Hij verkreeg in 1989 zijn registratie als verzekeringsgeneeskundige. In lijn met zijn brede belangstelling voor de grote diversiteit aan aspecten van mens-arbeid relaties volgde hij vanaf 1990 aan de Universiteit van Amsterdam een post-doctorale opleiding bestuurskunde.

Heeft een langjarige brede ervaring als gecertificeerd verzekeringsarts en als bedrijfsarts. Vanaf 1991 werkte hij op het terrein van de bedrijfsgeneeskunde onder andere als hoofd bedrijfsgezondheidsdienst Erasmus universiteit te Rotterdam . Onderscheidde zich landelijk door certificatie van een arbodienst op basis van een uniek model.

Werkt sinds 1999 als vrijgevestigd verzekeringsgeneeskundige en adviseur mens-arbeid relaties. Binnen het Nederlands Kenniscentrum voor Arbeid en Psyche (NKAP) was hij enkele jaren projectleider, belast met de oprichting en leiding van de helpdesk van medische en juridische professionals voor arbo- professionals.

Heeft als specialisatie het leggen van verbindingen tussen medische en juridische problemen en hecht daarbij grote waarde aan een onafhankelijke en professionele uitvoering van zijn beroepskwalificaties.

Dirk Jan Helmink heeft speciale belangstelling voor vraagstukken op het verbindingsvlak van mens en arbeid met sterk accent op vroegtijdig (h)erkennen van (dreigende) problemen en pro-aktief oplossend reageren. Heeft daarnaast interesse in en visie op organisatorische, bestuurlijke en juridische implicaties in complex veld van veranderende wet-, regelgeving en beleid.

Streeft naar optimaliseren van communicatie en overleg vanuit integratieve manier van denken en benaderen, met oog voor behoud, herstel en bevordering van kwaliteit van zorg en arbeid als geheel.  Is gesprekspartner voor bestuur, directie, stafdienst, management, werkgevers, werknemers en medische en juridische professionals.

Dirk-Jan Helmink is thans bedrijfsarts in Frankrijk.

Gelieerde Kennispartner:

Drs. Lodewijk van Vliet

In 1994 heeft hij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het integraal veiligheidsbeleid en het risicobeleid. Hiermee werden zowel de sociale als de fysieke factoren van die het veiligheidsbeleid van de verschillende overheden in beeld gebracht. Met name voor de bescherming van de vitale infrastructuur is dat van groot belang.

Lodewijk was ook projectleider voor de ontwikkeling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid die in 2005 tot stand kwam. Daarnaast heeft hij ervaring opgedaan en overgedragen op het gebied van het programmatisch en projectmatig werken.

Sedert januari 2011 is hij met (pre)pensioen en wil graag zijn kennis en ervaring blijven delen.

Zijn expertise ligt vooral in het samenbrengen van relevante partijen en het in korte tijd tot stand brengen van een door verschillende partijen gedragen visie.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *